Algemene Voorwaarden

Door gebruik te maken van de services op de website van GianniDonCaro.com een onderdeel van de Webshop Plaza Group (hierna aangeduid als “Webshop Plaza”) en andere verwante websites van deze zoals:

www.DecoPlaza.eu
www.GDCKarting.com
www.GDC-Racing.com
www.GianniDonCarlo.com
www.GianniDonCarlo.nl
www.HorsesportPlaza.com
www.HorsesportPlaza.nl
www.KartPlaats.nl
www.MotorsportPlaza.com
www.MotorsportPlaza.nl
www.Motorsport-Plaza.com
www.Motorspor-Plaza.nl
www.RacesportPlaza.com
www.RacesportPlaza.nl
www.Racesport-Plaza.com
www.Racesport-Plaza.nl
www.ShowroomPlaza.com
www.Showroom-Plaza.com
www.Webshop-Plaza.com

hierna aangeduid als “de Sites”) waarop deze overeenkomst wordt weergegeven, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden van Webshop Plaza, inclusief de voorwaarden die via een hyperlink beschikbaar zijn, evenals de algemene regels van de websites van dochterondernemingen van Webshop Plaza

Webshop-Plaza, Postbus 28155, 3003 KD, Rotterdam, Nederland is de contractspartij voor gebruikers die wonen of gevestigd zijn in de EU. Hierna wordt naar de contractspartij verwezen met “Webshop-Plaza” of “wij”.

Als u er niet mee akkoord gaat door deze Gebruikersovereenkomst gebonden te zijn mag u onze services niet gebruiken.
U moet alle voorwaarden en bepalingen van deze Gebruikersovereenkomst aandachtig lezen en aanvaarden, inclusief de documenten en beleidsregels die er bij wijze van referentie deel van uitmaken, voordat u een gebruiker wordt van de Site. Opmerking: onderstreepte woorden en internetadressen zijn klikbare links naar deze pagina’s.
Als u gebruik maakt van een andere Webshop-Plaza site aanvaard u dat u gebruik van deze andere Webshop-Plaza site beheerst wordt door de Gebruikers- overeenkomst van deze andere site.
Als u vragen heeft, kunt u de veel gestelde vragen over de Gebruikersovereenkomst raadplegen of contact op nemen met Klantenservice@GianniDonCarlo.com. Webshop-Plaza heeft het recht de Gebruikersovereenkomst te wijzigen. Over het algemeen gebeurt dit middels het plaatsen van een nieuwe, aangepaste overeenkomst op onze websites. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking, of op een ander tijdstip als bepaald in de bekendmaking, op de Site of per e-mail aan de leden die daarom hebben verzocht. Van deze overeenkomst kan niet worden afgeweken behalve wanneer dit schriftelijk gebeurt en een nieuwe overeenkomst wordt ondertekend door zowel uzelf als Webshop-Plaza.

 1. Voorwaarden

Voorwaarden van lidmaatschap.

Onze services zijn voorbehouden aan personen die juridisch bekwaam zijn om bindende overeenkomsten te sluiten. Onze services zijn niet toegankelijk voor minderjarigen (jonger dan 18 jaar) of voor personen van wie het lidmaatschap tijdelijk dan wel definitief is geschorst. Als minderjarige mag u de services alleen gebruiken onder toezicht van uw ouders of wettige begeleider. Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, mag u onze services niet gebruiken. Uw Webshop-Plaza-lidmaatschap (inclusief uw gebruikersprofiel) is niet overdraagbaar, in welke vorm dan ook. Als u zich inschrijft als bedrijf, verklaart u dat u geautoriseerd bent om de rechtspersoon te binden aan deze Gebruikersovereenkomst.

Om uw inschrijving te voltooien moet u een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen. U bent verantwoordelijk voor alle handelingen met uw gebruikersnaam en wachtwoord en u mag de Site alleen gebruiken met uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord. U moet alle veiligheidsmaatregelen nemen om uw wachtwoord beschermd te houden en u mag dit niet kenbaar maken aan een ander persoon. U mag ook niet toestaan dat iemand anders, direct of indirect, uw gebruikersnaam en wachtwoord gebruikt.

 1. Kosten en services.

Lid worden van Webshop-Plaza is gratis. Wij brengen kosten in rekening voor het aanbieden van objecten op de Site. Wanneer u een object op de Site plaatst, krijg u ook steeds de gelegenheid de kosten te beoordelen die u in rekening worden gebracht voor het gebruik van onze services. Onze kosten staan vermeld in ons kostenoverzicht dat integraal deel uitmaakt van deze Gebruikersovereenkomst. Wij hebben het recht dit beleid en onze kosten te wijzigen. Dergelijke wijzigingen treden in werking 14 dagen na bekendmaking ervan op de Site. Wij hebben tevens het recht dit beleid en de kosten voor onze services tijdelijk te wijzigen, bijvoorbeeld in het geval van een promotie (bijvoorbeeld gratis aanbiedingsdagen) en zulke wijzigingen worden van kracht onmiddellijk nadat wij de promotie hebben aangekondigd op de Site. Promoties gelden niet voor reeds bestaande aanbiedingen op de Site. Wij hebben het recht ons servicepakket op ieder ogenblik te wijzigen. In het geval dat Webshop-Plaza een nieuwe service introduceert worden de kosten voor deze service van kracht onmiddellijk vanaf het begin van de service. Tenzij anders omschreven, worden alle kosten aangeduid in euro’s. U aanvaardt dat wij u facturen versturen in elektronisch formaat.
U bent verplicht om alle belastingen, heffingen en commissies te betalen die voortvloeien uit het gebruik van onze services en van onze Site. Webshop-Plaza wijst iedere verantwoordelijkheid af voor de heffingen op de Site verrichte transacties. Ongeacht of u een rechtspersoon (bedrijf) of een natuurlijke persoon (particulier) bent en ongeacht of u koper of verkoper bent kan BTW op uw transacties van toepassing zijn. In het bijzonder kan BTW op uw transacties van toepassing zijn indien u regelmatig objecten aanbiedt. In voorkomend geval kunt u onderworpen zijn aan de betaling van andere heffingen en sociale lasten. U erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat BTW en andere heffingen en lasten op uw situatie van toepassing kunnen zijn. Wij raden u aan om een eigen fiscaal adviseur te raadplegen voor meer advies terzake.

 1. Platform

Webshop-Plaza is slechts een platform.

3.1 De rol van Webshop-Plaza, de Sites functioneren slechts als een online platform dat alleen geregistreerde gebruikers in staat stelt vrijwel ieder object dat legaal is, overal, op ieder moment en op verschillende wijzen aan te bieden, te kopen of te verkopen in verschillende prijsvormen. Wij controleren aanbiedingen geplaatst door gebruikers niet, nemen nooit bezit van objecten aangeboden op de Sites en zijn niet betrokken bij de transacties tussen kopers en verkopers. Wij wijzen de aangeboden objecten niet toe. Wij hosten alleen de inhoud van de door verkopers online geplaatste aanbiedingen (teksten, afbeeldingen, enzovoort). Om die reden hebben wij geen controle over de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van aangeboden objecten, de waarheidsgetrouwheid of juistheid van aanbiedingen, de bevoegdheid van verkopers objecten te verkopen en de bevoegdheid van kopers objecten te kopen. Neem niet aan dat een aanbod, aankoop, export of import van een object meteen geldig en legaal is gewoon omdat het wordt aangeboden op de Sites. Wij garanderen niet dat kopers en verkopers hun transactie daadwerkelijk uitvoeren. U aanvaardt eigen en enige verantwoordelijkheid voor de legaliteit van uw handelingen onder de wetten die van toepassing zijn op u

3.2  Verboden objecten. Het is niet toegestaan objecten aan te bieden, te verkopen, te kopen die niet zijn toegestaan op de Sites, zoals beschreven in ons beleid van verboden en beperkte objecten. Wij aanvaarden geen verplichting om u te beschermen tegen onveilige objecten aangeboden door gebruikers op de Sites. U kunt niet aannemen dat aangeboden objecten zonder gevaar zijn voor personen of eigendom.

3.3   Veilig handelen. Omdat gebruikersverificatie op het Internet moeilijk is kan Webshop-Plaza de opgegeven identiteit van gebruikers of de juistheid van de informatie die gebruikers op de Sites plaatsen niet bevestigen. Wij raden u ten stelligste aan om te communiceren met uw handelspartners via de op de Sites beschikbare middelen. U kunt ook overwegen een derde partij, bijvoorbeeld een borgservice, in te schakelen die extra gebruikersverificatie kan verschaffen. Wij raden u aan de rubrieken veilig handelen en de Webshop-Plaza-services te raadplegen voor meer informatie.

3.4 Vrijwaring. Wanneer u een aanspraak, vordering of geschil heeft tegen een gebruiker naar aanleiding van het gebruik van de Site verklaart en garandeert u uw aanspraak, vordering of geschil onafhankelijk te beslechten, zonder verhaal op Webshop-Plaza, en u vrijwaart Webshop-Plaza (en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, filialen, directeuren, managers, tussenpersonen en werknemers) van alle aanspraken, aansprakelijkheid, schade, verlies, kosten en vergoedingen, inclusief juridische kosten, bekend of onbekend, die verband houden met dergelijke aanspraak, vordering of geschil.

3.5   Controle van gegevens. Wij hebben geen controle over de gegevens die door onze gebruikers worden verschaft en beschikbaar zijn via de Sites. Het is mogelijk dat u de gegevens van een andere gebruiker onnauwkeurig, beledigend, schadelijk of bedrieglijk vindt. Wees altijd op uw hoede, gebruik uw gezond verstand en handel veilig wanneer u de Site gebruikt. Wees er alert op dat altijd het gevaar bestaat dat u zaken doet met minderjarige personen of personen met valse voorwendselen. Door de Sites te gebruiken gaat u ermee akkoord dat Webshop-Plaza niet verantwoordelijk is voor handelingen of weglatingen van gebruikers op de Sites en aanvaardt u de in dit artikel genoemde gevaren.

 1. Kopen en verkopen.

Alleen geregistreerde leden kunnen verkopen en kopen op de Sites. Als koper heeft u de wettelijke verplichting de transactie met de verkoper te voltooien wanneer u een object koopt.

In het bovenvermeld geval is de koper verplicht de transactie uit te voeren met de verkoper, tenzij deze strijdig is met de wet of deze Gebruikersovereenkomst.

 1. Aanbieden en verkopen.

5.1 Beschrijving van het object.

Enkel geregistreerde leden kunnen objecten te koop aanbieden op de Sites. Als verkoper moet u wettelijk bevoegd zijn om de objecten te verkopen die u aanbiedt op de Site en ervoor zorgen dat het wettelijk is toegestaan deze te verkopen aan kopers in dit land, of (wanneer de koper elders woont) deze te verkopen en te exporteren naar het land van de koper. U moet het object en alle verkoopsvoorwaarden duidelijk beschrijven op de daartoe bestemde pagina van de Site. Uw aanbiedingen mogen alleen tekst- beschrijvingen, afbeeldingen en andere zaken bevatten die relevant zijn voor de verkoop van dat object. U bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat u over de nodige rechten beschikt voor de inhoud van uw aanbiedingen en u geeft ons het recht om deze te hosten op onze servers. Ieder object moet in de geschikte rubriek worden geplaatst. De verkoper is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de rubriek waarin het object wordt aangeboden. De opname van een aanbieding in een bepaalde categorie door een verkoper kan in geen enkel geval worden geïnterpreteerd als een garantie van authenticiteit of oorsprong van het object door Webshop-Plaza.

5.2 Fraude

Zonder enig ander rechtsmiddel uit te sluiten, kan Webshop-Plaza uw account schorsen of beëindigen als wij u ervan verdenken dat u zich bezighoudt, zal bezighouden, of in enigerlei vorm betrokken of verwant bent met een frauduleuze activiteit op de Site.

5.3 Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verifiëren van de rechten van de verkoper om zijn objecten aan te bieden en te verkopen. Het WSP-copyright beleid van Webshop-Plaza is ontwikkeld om aangeboden objecten die inbreuk maken op auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten van derde partijen tegen te gaan. Door deel te nemen aan het WSP-copyright beleid kunnen rechthebbenden ons op de hoogte stellen van bepaalde objecten op de Site die naar hun oordeel inbreuk maken op hun rechten en wij kunnen dergelijke inbreukmakende objecten verwijderen en/of inbreukmakende verkopers schorsen. Deelnemers aan het WSP-copyright beleid kunnen toegang hebben tot bepaalde persoonlijke informatie die u ons heeft verschaft zoals beschreven in ons privacy beleid.

 1. Uw Informatie.

6.1 Definitie

Onder “Uw Informatie” wordt verstaan alle informatie die u aan ons of aan andere gebruikers verschaft met betrekking tot de Webshop-Plaza services, waaronder uw inschrijving, het aanbieden, of enig andere informatie die u plaatst op de Site. U alleen bent verantwoordelijk voor Uw Informatie. Wij treden slechts op als een passief medium voor de online publicatie en verspreiding van Uw Informatie.

6.2 Beperkingen

Uw Informatie en al uw handelingen mogen niet:

 • onuist, onnauwkeurig of misleidend zijn;
 • beledigend, bedreigend, schadelijk, lasterlijk of inbreukmakend op auteursrecht, vertrouwen, privacy of andere rechten zijn;
 • inbreuk maken op het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of andere (intellectuele) eigendomsrechten of rechten van publiciteit of privacy van een derde partij;
 • frauduleus zijn of de verkoop inhouden van nagemaakte of gestolen objecten;
 • een wet of enig andere regelgeving overtreden (inclusief maar niet beperkt tot wetgeving met betrekking tot exportcontrole, consumentenbescherming, oneerlijke mededinging, anti-discriminatie of misleidende reclame);
 • obsceen zijn, ongepast of kinderpornografie bevatten;
 • aansprakelijkheid voor Webshop-Plaza teweegbrengen of (geheel of gedeeltelijk) verlies veroorzaken van de services van onze Internet Service Providers of andere leveranciers;
 • rechtstreeks of onrechtstreeks verwijzen naar beschrijvingen of beschrijvingen bevatten van goederen of services die; verboden zijn onder deze Gebruikersovereenkomst; identiek zijn aan andere objecten die u aanbiedt maar die lager geprijsd zijn dan de minimumverkoopprijs van uw object; gelijktijdig zijn opgenomen voor verkoop op een andere website dan die van Webshop-Plaza (hetgeen overigens niet het linken naar of adverteren van een Webshop-Plaza object op een andere site verhindert); of waarvan u niet over de rechten beschikt ernaar te linken of ze op te nemen.
 • computer virussen, macro virussen, trojaanse paarden, wormen of enig andere zaken die zijn ontworpen om een systeem, data of persoonlijke gegevens te beschadigen, nadelig te beïnvloeden, zonder toestemming te gebruiken, clandestien te onderscheppen of te ontzetten;
 • ervoor zorgen dat de Site wordt onderbroken, beschadigd, minder efficiënt functioneert of zo wordt beïnvloed dat de effectiviteit of functionaliteit ervan op welke wijze dan ook wordt verstoord.

U mag geen enkel object aanbieden op de Site (of enige transactie voltooien die werd geïnitieerd via de Site) dat, door ons de plaatsingskosten te betalen, zou leiden tot het schenden door ons van enige toepasselijke wet of andere regelgeving, of dat inbreuk maakt op ons beleid van verboden en beperkte objecten. Als u een professionele verkoper bent, moet u aanvullende informatie verschaffen met betrekking tot uw activiteiten en uw algemene verkoopsvoorwaarden, overeenkomstig onder meer de bepalingen betreffende Verkoop op afstandWebshop-Plaza zou u graag wijzen op de wettelijke bepalingen betreffende de verkoop op afstand. Deze bepalingen zijn van toepassing op verkopen op afstand die gesloten worden tussen een professionele verkoper en een consument.

Bij een verkoop op afstand, zoals op Webshop-Plaza, ontmoeten de verkoper en de koper elkaar niet in levende lijve. Een professionele verkoper moet bij een dergelijke verkoop bepaalde wettelijke verplichtingen naleven, voornamelijk met betrekking tot de duidelijkheid van zijn aanbod aan de koper en de leveringsvoorwaarden van het aangeboden product. De koper geniet op zijn beurt bepaalde rechten. Er geldt bijvoorbeeld een “afkoelingsperiode” van 7 dagen, waarbinnen de koper de koop weer kan ontbinden.

Voor een overzicht van de regels op het gebied van verkoop op afstand en de rechten van de consumenten op dit vlak, kunt u als Nederlandse gebruiker terecht op de website van het Ministerie van Economische Zaken en als Belgische gebruiker op de website van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie. Aarzel in elk geval niet om zelf juridisch advies in te winnen om te weten welke regels van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

6.3 Licentie

Om Webshop-Plaza in staat te stellen uw Informatie te gebruiken geeft u ons ten aanzien van Uw Informatie een niet-exclusieve, wereldwijde, ononderbroken, onherroepelijke, royaltyvrije en (via meerdere derden) overdraagbare licentie tot het uitoefenen van de auteursrechten, handelsmerken, publiciteits- en databaserechten die u met betrekking tot Uw Informatie bezit in iedere nu bekende alsook nog onbekende media voor zover noodzakelijk om onze services aan u te verlenen. U ziet ook af van alle morele rechten die u heeft met betrekking tot Uw Informatie in de hoogste mate toegestaan door de wet.

6.4 Uw gebruik van informatie van een andere gebruiker.

Om interactie tussen alle Webshop-Plaza gemeenschappelijke leden mogelijk te maken staat ons systeem beperkte toegang toe tot contactinformatie van andere gebruikers. Als verkoper heeft u toegang tot de gebruikersnaam, het e-mailadres en andere contactinformatie van de koper en als koper heeft u toegang tot de gebruikersnaam, het e-mailadres en andere contactinformatie van de verkoper.
Door deze Gebruikersovereenkomst te aanvaarden, erkent u dat u, met betrekking tot de persoonlijke informatie van andere gebruikers die u verkrijgt via de Site of via een Webshop-Plaza verwante communicatie of Webshop-Plaza transactie, deze alleen mag gebruiken voor;

 • Webshop-Plaza verwante communicatie die geen ongevraagde commerciële boodschappen inhouden maar enkel betrekking hebben op een bestaande, reële Webshop-Plaza transactie,
 • services aangeboden door derden via Webshop-Plaza (zoals, verzekering, post en fraude klachten), en
 • ieder ander gebruik waarmee de gebruiker uitdrukkelijk heeft ingestemd na verduidelijking van het doel.

U mag deze informatie bovendien alleen gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en regelgeving, inclusief privacywetgeving. In alle gevallen moet u gebruikers de mogelijkheid bieden zich te laten verwijderen uit uw database en inzage te krijgen in de informatie die u over hen heeft verzameld. In geen enkel geval, behalve zoals hier omschreven, mag u de persoonlijke informatie van een gebruiker publiek maken aan derde partijen zonder onze toestemming en de toestemming van de gebruiker en duidelijke kennisgeving. Verder kunnen wij persoonlijke gegevens bekendmaken om te voldoen aan wettelijke vereisten, voor het afdwingen van ons beleid, om te reageren op claims dat een plaatsing of andere inhoud strijdig is met rechten van derden, of ter bescherming van de rechten, eigendom of de veiligheid van derden.
Webshop-Plaza en andere gebruikers dulden geen spam of ongevraagde commerciële berichten. Daarom, onverminderd het voorgaande, zult u geen Webshop-Plaza werknemer of Webshop-Plaza gebruiker, zelfs wanneer deze een object van u heeft gekocht, toevoegen aan uw mailinglijsten (e-mail of gewone post) zonder hun uitdrukkelijke geschreven instemming en duidelijke kennisgeving. Spam kunt u melden door een e-mail te verzenden naar onze afdeling Klantenservice@GianniDonCarlo.com.

6.5 Gebruik van e-mailfunctionaliteiten. U mag de functie e-mailen naar een andere e-mail doorstuurservice die we aanbieden niet gebruiken om spam of andere inhoud te versturen die de Gebruikersovereenkomst schendt. Wij houden deze e-mailberichten en e-mailadressen niet permanent bij.

 1. Toegang en verstoring

Toegang en verstoring van de Site.

De Site bevat robot exclusion headers (kopteksten waarmee robots kunnen worden geweerd). Veel informatie op de Site wordt bijgewerkt en wordt beschermd door ons eigendomsrecht of is via een licentie toegekend aan Webshop-Plaza door onze gebruikers of door derden. U gaat ermee akkoord geen robot, spider, scraper of enig ander automatisch middel te gebruiken om op de Site aan te wenden voor welk gebruik dan ook zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Daarnaast gaat u ermee akkoord:

 • niets te doen waarmee u naar ons eigen oordeel onze infrastructuur op onredelijke wijze of disproportioneel zou belasten,
 • geen afgeleide werken te kopiëren, te reproduceren, te wijzigen of te creëren, noch om enige informatie (behalve Uw Informatie) die u op onze website vindt te verdelen of openbaar te maken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Webshop-Plaza of van de betrokken derde,
 • de goede werking van de Site of een activiteit die op de Site plaatsvindt niet te verstoren of daartoe een poging te ondernemen,
 • onze robot exclusion headers of andere maatregelen, genomen om de toegang tot de Site te vermijden of te beperken, niet te omzeilen. Het is niet toegestaan om substantiële delen van de Site te halen of te hergebruiken, of minder substantiële delen van de Site systematisch of herhaaldelijk te halen of te hergebruiken.
 1. Schending.

Onverminderd andere middelen die ons ter beschikking staan, hebben wij het recht u onmiddellijk een waarschuwing te sturen, uw lidmaatschap tijdelijk of voor onbepaalde tijd op te schorten of te beëindigen en te weigeren onze services aan u te verlenen indien:

 • u inbreuk maakt op de Gebruikersovereenkomst of op de documenten die daar bij verwijzing integraal deel van uitmaken;
 • het voor ons onmogelijk blijkt de juistheid van de informatie die u ons verleent te controleren; of
 • wij menen dat u handelingen uzelf, onze gebruikers of Webshop-Plaza aansprakelijk kunnen stellen.
 1. Geen garantie.

Wij (en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, filialen, directeuren, managers, tussenpersonen en werknemers) geven geen garanties met betrekking tot een voortdurende, ononderbroken of veilige toegang tot onze services en de werking van de Site. De Site kan worden verstoord door tal van factoren buiten onze controle of gevallen van overmacht waarvoor we geen aansprakelijkheid aanvaarden. Onze website en onze services worden aangeboden in de staat zoals u ze aantreft. Bijgevolg sluiten wij, binnen de door de wet toegestane beperkingen, alle garanties, voorwaarden of andere bepalingen uit, dan wel impliciet bij wet of anders, met inbegrip van voorwaarden van kennis en zorg of tijdigheid van dienstverlening. Bepaalde jurisdicties laten bepaalde uitsluitingen van garanties niet toe; in dergelijk geval zullen deze niet op u van toepassing zijn.

 1. Aansprakelijkheid.

Beperking van aansprakelijkheid.

Als u een consument bent gelden de dwingendrechtelijke bepalingen van het consumentenrecht. Onverminderd dit kunnen Webshop-Plaza en haar leveranciers in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies of vervalsing van gegevens, winstderving, verlies van omzet, opportuniteit of tijd, of voor indirecte, incidentele, bijkomende of enigerlei andere schade, ongeacht of genoemd verlies of genoemde schade te wijten is aan een nalatigheid of andere oorzaak. De aansprakelijkheid van Webshop-Plaza en haar leveranciers, jegens u of gelijk welke derden, ongeacht de omstandigheden, is in ieder geval beperkt tot het hoogste van de volgende bedragen:

 • het totaal van de bedragen die u aan ons heeft betaald in de loop van de 12 maanden voorafgaand aan de rechtshandeling die aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid of,
 • € 100,00.
 1. Vrijwaring.

U verbindt u ertoe ons en in voorkomend geval onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, filialen, managers, directeuren, tussenpersonen en werknemers schadeloos te stellen en te beschermen tegen welke aanspraak of vordering dan ook, met inbegrip van de redelijke kosten van advocaten, die komt van een derde en die te wijten is aan of voortvloeit uit uw schending van deze Gebruikersovereenkomst of van de documenten die daarvan bij verwijzing deel uitmaken, of uit uw inbreuk op welke wet dan ook of op de rechten van een derde.

 1. Naleving van de wet.

U bent verplicht alle toepasselijke Nationale, Europese en Internationale regelgevingen na te leven met betrekking tot het gebruik dat u maakt van onze services en uw activiteiten inzake, aanbieden, kopen en verkopen van objecten op de Site. Bovendien erkent u uitdrukkelijk en gaat u ermee akkoord dat het gebruik van onze services kan leiden tot een kwalificatie van handelaar in de zin van de wet. Als u handelaar bent, bent u onderworpen aan bepaalde specifieke verplichtingen, zoals inschrijving in het handelsregister, het bijhouden van een boekhouding conform de toepasselijke regels, de betaling van BTW en van de andere toepasselijke belastingen en heffingen, alsook aan de bepalingen van de wet ingeval van insolventie. Overigens, in de hoedanigheid van handelaar, of meer algemeen als u de Site gebruikt in de hoedanigheid van professionele verkoper, moet u de reglementering naleven met betrekking tot de facturering en de verkoop op afstand, alsook in ruimere zin alle toepasselijke regels van het consumentenrecht. Wij raden u aan om een eigen advocaat te raadplegen voor meer advies terzake.

 1. Geen vertegenwoordiging.

Webshop-Plaza enerzijds en u als gebruiker anderzijds zijn onafhankelijke partijen; elk handelt enkel in eigen naam en voor eigen rekening. Deze Gebruikersovereenkomst heeft niet tot doel tot stand te brengen, en brengt dus ook niet tot stand, een agentuur, mandaatschap, vennootschap, joint venture, een relatie van werknemer tot werkgever of van franchisegever tot franchisenemer.

Mededelingen:

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald dient elke officiële mededeling bestemd voor Webshop-Plaza via de post verstuurd te worden naar Webshop-Plaza, Postbus 28155, 3003 KD, Rotterdam, Nederland.

Alle mededelingen bestemd voor u zullen naar het e-mail-adres worden gestuurd dat u aan Webshop-Plaza heeft gegeven tijdens de inschrijvingsprocedure. Een mededeling wordt geacht te zijn gedaan 24 uur na het versturen van het e-mailbericht, tenzij wij de melding krijgen dat het e-mail-adres ongeldig is. Wij mogen u ook mededelingen bezorgen per aangetekend schrijven (portvrij en met bewijs van ontvangst) op het adres dat u aan Webshop-Plaza heeft gegeven tijdens de inschrijvingsprocedure. In dit geval wordt de mededeling geacht te zijn gedaan 3 dagen na de datum van verzending.

 1. Toepasselijk recht.

Deze Gebruikersovereenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd conform het Nederlandse recht en de Nederlandse rechtbanken zullen de bevoegdheid hebben om zich uit te spreken over alle geschillen die tussen de partijen met betrekking tot de uitvoering van deze Gebruikersovereenkomst kunnen ontstaan. Wij merken op dat uw land (en/of het land van de gebruiker waarmee u handelt) regelgeving kan hebben die betrekking heeft op uw transacties met andere gebruikers, los van wat u met ons overeenkomt (nu) of met de gebruiker (later).

De regelgeving van uw land kan verschillen met het toepasselijke recht van deze Gebruikersovereenkomst, inclusief regelgeving betreffende wat legaal kan worden aangeboden, verkocht, geëxporteerd, gekocht of geïmporteerd. Er kunnen aanvullende wettelijke verplichtingen zijn zoals (bijvoorbeeld) het vereiste om een vergunning te hebben om bepaalde objecten te kopen of te verkopen of om een overdracht te registreren in een register. U dient alle toepasselijke nationale en internationale wetten en regelgeving die betrekking hebben op het gebruik van onze services en u, aanbiedingen, aankopen en verkopen steeds na te leven. Er is voor ons geen praktische manier om de wetten van ieder land voortdurend bij te houden, dan wel iedere gebruiker of iedere transactie. Ga er niet van uit dat alles wat de andere leden doen geoorloofd is om te doen, noch dat Webshop-Plaza transacties goedkeurt en valideert, zelfs als u in het verleden reeds soortgelijke verkopen of aankopen hebt gedaan.

 1. Beleidsregels (maken deel uit van deze overeenkomst).

De opgenomen documenten en beleidsregels hebben als doel de algemene voorwaarden aan te vullen en/of er de bepalingen van te preciseren en zijn bij referentie in deze Gebruikersovereenkomst opgenomen. Zij maken daarvan dus een integraal deel uit. U aanvaardt ze door deze overeenkomst te aanvaarden. Wij raden u ten stelligste aan om deze documenten, waarvan het doel met name is de gebruiksregels van onze service te preciseren, aandachtig te lezen. Elk beleid kan van tijd tot tijd wijzigen en belangrijke wijzigingen zullen worden bekendgemaakt op de Site, met uitzondering van wijzigingen aan het privacybeleid die in werking treden 30 dagen nadat ze online worden gezet en na de verzending van een e-mail aan de leden die daarom vroegen. Gedurende een periode van 30 dagen na wijziging kunt u ons kennis geven van uw weigering van deze wijzigingen. In dat geval zal deze overeenkomst en dus het recht om onze services te gebruiken na afloop van de periode van 30 dagen eindigen. De beleidsregels die bij wijze van referentie integraal deel uitmaken van deze Gebruikersovereenkomst zijn, het Privacybeleid,

 1. Beleid met betreking tot systeemstoringen,
 2. Beleid Verboden en beperkte objecten,
 3. Aanbiedings beleid,
 4. Identiteits beleid,
 5. Regels voor Verkopers.

De services genoemd in deze overeenkomst worden geleverd door Webshop-Plaza, Postbus 28155, 3003 KD, Rotterdam, Nederland, deze is de contractspartij voor gebruikers die wonen of gevestigd zijn in de EU.
In het geval dat een of meer modaliteiten die in de Gebruikersovereenkomst staan door een gerechtelijke beslissing beschouwd zouden worden als illegaal, nietig of niet toepasselijk, dan zullen de andere bepalingen van de Gebruikersovereenkomst van kracht blijven. U gaat ermee akkoord dat de rechten en plichten ontstaan uit deze Gebruikersovereenkomst alsook uit alle documenten die er bij verwijzing in opgenomen zijn, vrij en van rechtswege door Webshop-Plaza kunnen worden overgedragen in geval van fusie of overname of andere herstructurering. De titels van de verschillende secties in deze Gebruikersovereenkomst zijn louter indicatief en geven niet noodzakelijk een precieze aanduiding van de inhoud van de artikels waarnaar ze verwijzen. Indien wij nalaten te handelen met betrekking tot een schending door uzelf of door anderen van deze overeenkomst, doen wij niet automatisch afstand van ons recht om te handelen met betrekking tot latere of soortgelijke schendingen. Webshop-Plaza keurt de op onze sites verrichte transacties niet goed noch valideert deze, en u bent als enige aansprakelijk voor wat de rechtmatigheid betreft van uw handelingen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid verbonden met een eventuele gevaarlijkheid of gebrekkigheid van de op de site te koop aangeboden objecten die uw gezondheid of lichamelijke integriteit kunnen aantasten. Leid daar niet uit af dat alle te koop aangeboden objecten zonder gevaar zijn voor personen of hun goederen. U moet ook controleren of de objecten die u koopt, wel degelijk mogen worden verkocht of gekocht krachtens de toepasselijke wet. Hetgeen geregeld is in de artikelen met titel: Kosten, Uw gegevens, Vrijwaring, Licentie, Toegang en verstoring, Beperking van aansprakelijkheid, Bescherming en Toepasselijk recht, en Algemeen blijft voortbestaan na het beëindigen of verstrijken van deze overeenkomst.

Deze Gebruikersovereenkomst, vergezeld van de bij verwijzing opgenomen documenten en beleidsregels, vormen de volledige overeenkomst tussen partijen. 

Voor vragen kunt u een e-mail verzenden naar: Klantenservice@GianniDonCarlo.com.